องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
คู่มือคนพิการ
public งานสวัสดิการสังคม
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เกียรติบัตร Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา 2566
อบต.พระงาม ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เกียรติบัตรการประเมิน ITA ประจำปี 2565
ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview840
กิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุตำบลพระงาม ประจำเดือน กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

camera_alt ภาพกิจกรรม
ศพด.อบต.พระงาม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
กิจกรรม “รณรงค์ป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"
โครงการพัฒนาผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลพระงาม ประจำปี พ.ศ.2566
กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์การใช้สมุนไพรไทย
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
info งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS)

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายคนอง มะกล่ำขาว
รองนายก อบต.พระงาม รักษาราชการแทน นายก อบต.พระงาม
นายคนอง มะกล่ำขาว
รองนายก อบต.พระงาม รักษาราชการแทน นายก อบต.พระงาม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สถิติ sitemap
วันนี้ 84
เดือนนี้4,487
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)32,156
ทั้งหมด 128,684


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
27/11/2566
27/11/2566
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสธ.
24/11/2566
27/11/2566
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
กสธ.
23/11/2566
27/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ