องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1 )
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการจากระดับปฏิบัติการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศนโยบายความปลอดภัยในการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file การบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file คำสั่งแบ่งงานระบบแท่งรวมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศผลคะแนนดีเด่นของพนักงานส่วนตำบล (เมษายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file คำสั่งรับโอนเจ้าพนักงานการเงินและนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1