messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

คู่มือคนพิการ
public งานสวัสดิการสังคม
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เกียรติบัตร Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา 2566
อบต.พระงาม ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เกียรติบัตรการประเมิน ITA ประจำปี 2565
ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
 
info ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ต่อต้านคอร์รัปชั่น


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อมอบให้แก่ ศพด.อบต.พระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ศูฯย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระงาม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
ทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ณ พื้นที่ตำบลพระงาม
แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
กลุ่มดอกไม้งาม ชมรมผู้สูงอายุตำบลพระงาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดระนอง
MOI Waste Bank Week- มหาดไทย ปักธง ประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดประสาท หมู่ที่ 5 ตำบลพระงาม
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
info งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS)

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายคนอง มะกล่ำขาว
รองนายก อบต.พระงาม รักษาราชการแทน นายก อบต.พระงาม
นายคนอง มะกล่ำขาว
รองนายก อบต.พระงาม รักษาราชการแทน นายก อบต.พระงาม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผลคะแนนการประเมิน ITA

สถิติ sitemap
วันนี้ 8
เดือนนี้2,150
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)53,591
ทั้งหมด 216,074


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ