องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

คู่มือคนพิการ
public งานสวัสดิการสังคม
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เกียรติบัตร Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา 2566
อบต.พระงาม ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เกียรติบัตรการประเมิน ITA ประจำปี 2565
ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
Re-X-Ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.พระงาม
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
Re-X-Ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.พระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
อบต.พระงาม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ศพด.อบต.พระงาม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
กิจกรรม “รณรงค์ป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
info งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS)

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายคนอง มะกล่ำขาว
รองนายก อบต.พระงาม รักษาราชการแทน นายก อบต.พระงาม
นายคนอง มะกล่ำขาว
รองนายก อบต.พระงาม รักษาราชการแทน นายก อบต.พระงาม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผลคะแนนการประเมิน ITA

สถิติ sitemap
วันนี้ 108
เดือนนี้4,487
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)32,156
ทั้งหมด 128,684


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ