องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถทีี่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2