ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง