ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง