ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง