ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบ ยู เอส ที ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง