ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบ ยู เอช ที ให้กับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง