ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 28 คน )
เพศ
ชาย
69.57%
หญิง
30.43%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
46.43%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
28.57%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
14.29%
อื่นๆ
10.71%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
15.79%
พอใจมาก
26.32%
ปานกลาง
21.05%
พอใจน้อย
15.79%
พอใจน้อยที่สุด
21.05%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
21.74%
พอใจมาก
17.39%
ปานกลาง
21.74%
พอใจน้อย
21.74%
พอใจน้อยที่สุด
17.39%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
16.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
24.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
12.50%
ปานกลาง
18.75%
พอใจน้อย
25.00%
พอใจน้อยที่สุด
18.75%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
21.43%
พอใจมาก
14.29%
ปานกลาง
21.43%
พอใจน้อย
21.43%
พอใจน้อยที่สุด
21.43%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ