องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์
นายก อบต.พระงาม
โทร : 093-7456555
นายคนอง มะกล่ำขาว
รองนายก อบต.พระงาม รักษาราชการแทน นายก อบต.พระงาม
โทร : 081-7140924
นายน้ำฝน ชุ่มชื่น
รองนายก อบต.พระงาม
โทร : 092-2967610
นายธนเดชพิพัฒน์ ยิ้มพงษ์
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 065-4171961
account_box สมาชิกสภา
นายชัยยศ แตงอ่อน
ประธานสภา อบต.พระงาม
โทร : 086-0269176
นายสมฤกษ์ พิศรูป
รองประธานสภา อบต.พระงาม
โทร : 089-4854494
นายสืบพงษ์ พงษ์พุฒ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 098-3814051
นายสมโภชน์ แสงศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 080-1063628
ส.อ.เสวก อึ้งสวรรค์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 084-7751693
นายณัฐวุธ มโนธรรมธร
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 091-2011653
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิรัตน์ อึ้งพานิช
ปลัด อบต.พระงาม
โทร : 094-8155556
นางสาวศิริพร พูนเสือ
รองปลัด อบต.พระงาม
โทร : 089-6425569
นางสาวเบญจวรรณ สังข์วงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 086-6185119
ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพนม สกุณี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-9107358
นางสาวบุหลงรัตน์ จรกัณหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 095-5364961
account_box สำนักปลัด
นางสาวเบญจวรรณ สังข์วงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายธนากฤต คล้ายหะนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอธิพร แสงนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พ.จ.อ.เสถียร ยิ้มพงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายคณนาค สุขใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอนุกูล กว้างขวาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางบุญนิศา มหาชีวสกุล
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนิชาภา สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายปรีชา โพธิศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวโสภา โพธิศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายตรีเนตร์ สุขสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเทียนทอง อ่อนแป้น
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองคลัง
ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอังคณา ด่านสุขณรงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุรีพร วงศ์สาหร่าย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวปาณิสรา สิทธิการทัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุกัญญา ศรีเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายพนม สกุณี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐพล มงคลดี
นายช่างโยธา
นายวิษณุ เจริญลาภ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวบุหลงรัตน์ จรกัณหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสุมาลี สาตรจีนพงษ์
ครู ค.ศ.1
นางพรทิพย์ สุขสิงห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุทิศา นาคประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางเยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ