องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
โทร : 0937456555
นายคนอง มะกล่ำขาว
รองนายก อบต.พระงาม
โทร : 0817140924
นายน้ำฝน ชุ่มชื่น
รองนายก อบต.พระงาม
โทร : 0922967610
นายธนเดชพิพัฒน์ ยิ้มพงษ์
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0654171961
account_box สมาชิกสภา
นายชัยยศ แตงอ่อน
ประธานสภา อบต.พระงาม
นายสมฤกษ์ พิศรูป
รองประธานสภา อบต.พระงาม
นายสืบพงษ์ พงษ์พุฒ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสมโภชน์ แสงศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ส.อ.เสวก อึ้งสวรรค์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายณัฐวุธ มโนธรรมธร
ส.อบต.หมู่ที่ 6
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิรัตน์ อึ้งพานิช
ปลัด อบต.พระงาม
โทร : 0938155565
นางสาวศิริพร พูนเสือ
รองปลัด อบต.พระงาม
โทร : 0836942479
นางสาวเบญจวรรณ สังข์วงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวอัญชลี ยานไกล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพนม สกุณี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวบุหลงรัตน์ จรกัณหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
account_box สำนักปลัด
นางสาวเบญจวรรณ สังข์วงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายธนากฤต คล้ายหะนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอธิพร แสงนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พ.จ.อ.เสถียร ยิ้มพงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายคณนาค สุขใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอนุกูล กว้างขวาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางบุญนิศา มหาชีวสกุล
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนิชาภา สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายปรีชา โพธิศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวโสภา โพธิศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายตรีเนตร์ สุขสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางสาวอัญชลี ยานไกล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอังคณา ด่านสุขณรงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุรีพร วงศ์สาหร่าย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายพีรยุทธ แจ้งพลัด
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวปาณิสรา สิทธิการทัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายพนม สกุณี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐพล มงคลดี
นายช่างโยธา
นายวิษณุ เจริญลาภ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวบุหลงรัตน์ จรกัณหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสุมาลี สาตรจีนพงษ์
ครู ค.ศ.1
นางพรทิพย์ สุขสิงห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุทิศา นาคประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางเยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ